09.11.18
Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 12 grudnia 2018 roku wchodzi w życie pozostała część przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1118).

Powyższe powoduje konieczność dokonania zmian w treści Regulaminu Świadczenia Usług, które dotyczą w szczególności formy zawierania i zmiany umów abonenckich oraz doręczania abonentom informacji i oświadczeń (rozszerzenie możliwości korzystania z form cyfrowych), a ponadto nowych obowiązków związanych z usługami o podwyższonej opłacie (dotyczy usługi telefonii).

Treść zmian zaznaczona jest innym kolorem i wraz z tekstem jednolitym Regulaminu Świadczenia Usług znajduje się poniżej.

Informujemy, iż w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w terminie do dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie tj. 12 grudnia 2018 r. Przedmiotowa zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Świadczenia Usług do przepisów wymienionych na wstępie. Z tego względu w razie wypowiedzenia Umowy Abonenckiej, Chopin Telewizja Kablowa Sp z o. o. w Wejherowie przysługiwać będzie prawo dochodzenia zwrotu ulgi, o ile została przyznana przy zawarciu Umowy Abonenckiej, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

Członek Zarządu
Marek Brzeziński

- Regulamin
- Tekst jednolity